ดาวน์โหลดทั่วไป

แบบฟอร์มทั่วไป

- หนังสือมอบฉันทะ
- แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2555
- แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน (เงินทดรองจ่าย)
- แบบฟอร์มขอเพิ่มผังบัญชี
- แบบฟอร์มการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ Business Intelligence ด้านการเงิน
- แบบฟอร์มการเพิ่มผู้ใช้งานระบบต้นทุนผลผลิต
- แบบฟอร์มการรับบริจาค
- แบบแจ้งรายละเอียดงบประมาณ เงินรับฝากเงินแผ่นดิน
แบบฟอร์มระบบบัญชีสามมิติ- แบบฟอร์มข้อมูลผู้ขาย
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย
- แบบฟอร์มบุคลากร
- แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลบุคลากร
เอกสารทั่วไป- สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้าง)
- ตัวอย่างใบกันเงิน
- กำหนดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
- การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- การเบิกค่าตอบแทนวิทยากร (New ๒๐/๑๑/๒๕๕๖)
- ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับเงินรับฝากในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
- กำหนดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗