สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการนำข้อมูลโครงการบริการวิชาการจากฐานข้อมูลเดิมเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลใหม่
โดยจะดำเนินการปิดระบบต้นทุนผลผลิตและระบบบริการวิชาการ ในวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560