หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานพัสดุ

(เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย)

46.
ข้อหารือการคิดค่าปรับตามสัญญาซื้อขาย (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/23 ลงวันที่ 4 มกราคม 2537)
47.
ข้อหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/11372 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2536)
48.
ข้อหารือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 [รูปแบบการแต่งตั้งคณะกรรมการ] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1002/9215 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2533)
49.
ตอบข้อหารือการคิดค่าปรับ (หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร0901/1155 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2528)
ทั้งหมด 49 หนังสือ : 4 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4