หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานพัสดุ

(เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย)

31.
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [สามารถรับทรัพย์สินอื่นแทนค่าปรับได้หรือไม่] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/6523 ลงวันที่ 2กันยายน 2545)
32.
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาก่อสร้าง (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/5637 ลงวันที่ 2สิงหาคม 2545)
33.
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [กรณีแจ้งริบหลักประกันซอง แต่บริษัทและธนาคารผิดนัด คิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้หรือไม่ ] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/3552 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2545)
34.
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [กรณียื่นหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ำประกันที่มีระยะเวลาน้อยกว่ากำหนดยืนราคา] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/3503 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2545)
35.
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [กำหนดเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาให้แตกต่างจากตัวอย่างที่ กวพ. กำหนดได้หรือไม่ ] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/3176 ลงวันที่ 23เมษายน2545)
36.
ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/2879 ลงวันที่ 10 เมษายน 2545)
37.
ข้อหารือเกี่ยวกับการขายเอกสารสอบราคาจ้างเหมา (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/10739 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2544)
38.
ข้อหารือการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/12080 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2543)
39.
ข้อหารือการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/11054 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2543)
40.
ข้อหารือกรณีที่ปรึกษาไม่ยื่นเสนอบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1305/8973 ลงวันที่ 19 กันยายน 2543)
41.
ข้อหารือการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นที่ปรึกษา (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/2313 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2538)
42.
ข้อหารืองานก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีด่วนมาก ที่ นร(กวพ) 1204/968 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538)
43.
ข้อหารือการนับวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญา (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/3021 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2537)
44.
ข้อหารือการคิดระยะเวลาการปรับ (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/1665 ลงวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2537)
45.
ข้อหารือการพิจารณาปรับและลดค่าปรับ (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/18 ลงวันที่ 4 มกราคม 2537)
ทั้งหมด 49 หนังสือ : 4 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ] ถัดไป>>