หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานพัสดุ

(เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย)

16.
ข้อหารือกรณีผู้เสนอราคาขออุทธรณ์การริบหลักประกันซองเนื่องจากการเสนอราคาผิดพลาด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0408.4/15687 ลงวันที่ 27มิถุนายน 2550)
17.
ข้อหารือผู้เสนอราคาขอคืนหลักประกันซองเนื่องจากมาลงทะเบียนเข้าเสนอราคาไม่ทันเวลา ที่กำหนด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0408.4/04740 ลงวันที่ 1มีนาคม 2550)
18.
ข้อหารือการประกวดราคาซื้ออาหารสดและอาหารแห้งสำหรับผู้ป่วยพิเศษและผู้ป่วยสามัญ จำนวน 6 หมวด (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0408.4/31454 ลงวันที่ 14พฤศจิกายน 2549)
19.
ขอหารือหลักเกณฑ์ในการกำหนดสินทรัพย์เป็นครุภัณฑ์หรือวัสดุ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/9092 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549)
20.
หารือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0408.4/03401 ลงวันที่ 28กรกฎาคม 2549)
21.
ข้อหารือการใช้ตั๋วแลกเงินเป็นหลักประกันซอง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค(กวพ) 0408.4/12007 ลงวันที่ 9พฤษภาคม 2549)
22.
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลไม่ได้ยื่นบัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ] (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0408.4/10855 ลงวันที่ 27เมษายน 2549)
23.
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [กรณีแบ่งซื้อแบ่งจ้าง] (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0408.4/4752 ลงวันที่ 24กุมภาพันธ์ 2549)
24.
ข้อหารือการจ้างสถาบันการศึกษาดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/20677 ลงวันที่ 19กรกฎาคม 2548)
25.
ข้อหารือการกำหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในการจ้างก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/16008 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2548)
26.
ข้อหารือการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้อ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/40880 ลงวันที่ 29พฤศจิกายน 2547)
27.
ข้อหารือแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/7295 ลงวันที่ 30กันยายน 2545)
28.
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลงานการก่อสร้าง (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/7299 ลงวันที่ 30กันยายน 2545)
29.
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [การขอคืนค่าปรับ] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/7284 ลงวันที่ 30กันยายน 2545)
30.
ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุ [การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง] (หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1407/6824 ลงวันที่ 12กันยายน 2545)
ทั้งหมด 49 หนังสือ : 4 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>