การประชุมผู้ใช้งานระบบโครงการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดประชุมผู้ใช้งานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยมี นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นประธานการประชุม

และได้มีบุคลากรในกองคลังและทรัพย์สินร่วมประชุม เพื่อชี้แจงถึงข้อกำหนด การตั้งค่าการใช้งาน

และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา(ปอ.๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปย.2 ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปย.2 ได้ที่นี่

โครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังและทรัพย์สินได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน เพื่อให้ความรู้ในหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองคลังและทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน
ณ โรงแรมปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท จังหวัดพังงา ในวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

เอกสารประกอบการยืมและการเบิกเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ 32

เอกสารประกอบการยืมและการเบิกเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ 32

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ (กรณีมีคำสั่งฯ แต่ไม่มีรายชื่อ ให้เพิ่มบันทึกข้อความประกอบการยืมเงิน ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอก นิสิตนักศึกาา ฯลฯ)
2. ใบยืม 2 ฉบับ

ดาวน์โหลด

(1)   อัตราค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทางและค่าจัดที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๖ และตัวอย่างใบสำคัญรับเงินสำหรับการเบิกจ่าย
(2)   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก และหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
(3)   ใบยืม 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อที่

คุณวนิดา     โทรศัพท์ภายใน 2144     โทรศัพท์มือถือ 08-18556107
คุณพบพร     โทรศัพท์ภายใน 2142     โทรศัพท์มือถือ 08-69833504
คุณเมธิศา    โทรศัพท์ภายใน 2158     โทรศัพท์มือถือ 08-18556107

ผอ.กองคลังและทรัพย์สินมอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพานำโดย นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินและนางสาวช่อทิพย์  ตรีเพชรสมาคุณ หัวหน้าบัญชีและพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่ นายแจ็ค มินทร์  อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่นายสมพล  เอกธีระจิตต์ กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคาร IT Professional Tower ถนนพระรามที่สาม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ

ผอ.กองคลังและทรัพย์สินมอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กองคลังและทรัพย์สิน จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

ณ ร้านอาหารดีพร้อม

 

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)

และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓)

 

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงิน(สวัสดิการ) วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงิน(สวัสดิการ) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชี จากส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยบูรพา

เข้าร่วมอบรม

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕