การประชุมผู้ใช้งานระบบโครงการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดประชุมผู้ใช้งานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดยมี นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นประธานการประชุม

และได้มีบุคลากรในกองคลังและทรัพย์สินร่วมประชุม เพื่อชี้แจงถึงข้อกำหนด การตั้งค่าการใช้งาน

และวิธีการใช้งานระบบฐานข้อมูลบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน

Comments are closed.