โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงิน(สวัสดิการ) วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงิน(สวัสดิการ) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชี จากส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยบูรพา

เข้าร่วมอบรม

 

 

 

Comments are closed.