การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา(ปอ.๓)

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Comments are closed.