โครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน

กองคลังและทรัพย์สินได้จัดโครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ผู้ปฏิบัติงานสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน เพื่อให้ความรู้ในหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกองคลังและทรัพย์สินแก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดกองคลังและทรัพย์สิน
ณ โรงแรมปาล์มแกลเลอเรีย รีสอร์ท จังหวัดพังงา ในวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖

Comments are closed.