แบบสำรวจที่ราชฯ

สามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจที่ราชฯ ที่นี่

ขอแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับพัสดุ

ขอแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับพัสดุ

รายละเอียด ดังนี้

แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ

แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ

รายละเอียด ดังนี้

กำหนดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

กำหนดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียด ดังนี้

ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับเงินรับฝากในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับเงินรับฝากในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดแบบติดตาม ปย.2 ได้ที่นี่

สามารถดาวน์โหลดแบบติดตาม ปย.2 ได้ที่นี่

แจ้งแนวปฏิบัติกรณีการจัดสรรรายได้จากโครงการบริการวิชาการ

แจ้งแนวปฏิบัติกรณีการจัดสรรรายได้จากโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

แจ้งระยะเวลาการปิดระบบบัญชีสามมิติ

แจ้งระยะเวลาการปิดระบบบัญชีสามมิติ

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติตาม เอกสารแนบ

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปอ.๒)

และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา(ปอ.๓) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ปย.๑ และ ปย.๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปย.๑)

และรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมี

นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการฝึกอบรม