การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปอ.๒)

และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา(ปอ.๓) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

Comments are closed.