โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ปย.๑ และ ปย.๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปย.๑)

และรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมี

นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการฝึกอบรม

Comments are closed.