แจ้งระยะเวลาการปิดระบบบัญชีสามมิติ

แจ้งระยะเวลาการปิดระบบบัญชีสามมิติ

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติตาม เอกสารแนบ

Comments are closed.