แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ