งานเสวนาการเงินและพัสดุ ที่โรงแรมแคนทารี่ โคราช จังหวัดนครราชสีมา