การประชุมวางแผนโครงการ “(Project Kick Off Meeting) ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (BUU-ERP) – Phase I ด้านการคลัง และทรัพย์สิน”