คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการทำงานบัญชี การตรวจเช็คเงินโอนตามเอกสารขอเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการทำงานบัญชี การปิดบัญชีเงินทดลองจ่ายประจำวัน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ จัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัวคงค้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคารเงินงบประมาณแผ่นดิน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การบันทึกบัญชีเงินรับฝากเงินรายได้-อาคารชุดพักอาศัย ดร.เสนาะ อูนากูล ไปจ่ายค่าส่วนกลาง

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การบันทึกบัญชีเงินรับเงินรายได้-ดอกเบี้ยรับ ไปเป็นบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มผังบัญชีรายได้โครงการบริการวิชาการและรายได้จากโครงการวิจัย, ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการรับเงินรายได้โครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการทำงานของโปรแกรมบัญชี Express

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการคำนวณและบันทึกบัญชีดอกผล เงินทุนประจำเดือนและประจำไตรมาส, ขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มผังบัญชีเงินบริจาค

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๘๔๕/๒๕๖๐

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

--------------------------------

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๘๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๑๐๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียด ตามเอกสารแนบ