คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการเพิ่มผังบัญชีรายได้โครงการบริการวิชาการและรายได้จากโครงการวิจัย, ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบการรับเงินรายได้โครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.