กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศการสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๐๐๗/๒๕๖๒

เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

--------------------------------

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์สรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ใน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๖๒ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

คู่มือการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบบัญชีสามมิติและบัญชี

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การบันทึกรับเงินโอนและการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการขอสืบค้น/ ขอสำเนาเอกสาร

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การปรับปรุงบัญชีในระบบบัญชีสามมิติ

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การยกเลิกเอกสาร AP ในระบบบัญชีสามมิติ

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการจำทำรายงานลูกหนี้นิสิตนักศึกษา/ นักเรียน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงาน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการทำงานบัญชี การตรวจเช็คเงินโอนตามเอกสารขอเบิกเงินที่กรมบัญชีกลาง

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ