คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการ การบันทึกบัญชีเงินรับเงินรายได้-ดอกเบี้ยรับ ไปเป็นบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.