การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๒)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยบูรพายินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชีและงานพัฒนาระบบัญชี ๓ มิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยบูรพายินดีต้อนรับ เจ้าหน้าที่ส่วนงานบัญชีและงานพัฒนาระบบัญชี ๓ มิติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวน ๑๒ คน ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๑๒ ชั้น ๕ อาคาร ภปร. สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ศึกษาดูงานพร้อมทั้งเยี่ยมชมกองคลังและทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. การโอนเงินจากบัญชีธนาคารไปยังบัญชีเจ้าหนี้
๒. การตัดจำหน่ายครุภัณฑ์และการโอนครุภัณฑ์
๓. การจัดทำฐานข้อมูลผู้ขายในระบบบัญชี ๓ มิติ

ทดสอบระบบธนาคาร CIMB ออนไลน์

ทดสอบระบบธนาคาร CIMB ออนไลน์ กับส่วนงานที่ใช้เงินทดรองจ่าย

ณ ห้อง 212 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๔๐ คน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี่

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมกันคิดจากสิ่งที่ทำ นำสู่ความสำเร็จ ด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา” วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก


กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตารางรถคันที่ ๑ ถึง ๔


 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารย์ชำนาญ แสงแก้ว เป็นวิทยากรในครั้งนี้

หัวข้อในการบรรยายคือ การควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง

Zelnorm

การแต่งกายเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การแต่งกายเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕            เสื้อยืดที่ได้รับจากกองคลัง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕            ชุดสุภาพ ตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕            เสื้อบาติคที่ได้รับจากกองคลัง

test

ภาพโครงการอบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนิเซีย วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๕

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฎาน วันที่่ ๑๘-๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๕


โครงการอบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายชำระเงินให้ผู้ขายจากการจ่ายเช็คเป็นวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความจำนงในการโอนเงิน ซึ่งที่ผ่านมากองคลังและทรัพย์สินพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสอบหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการโอนเงินให้ผู้ขาย

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง PJ-๓๐๑ อาคาร ๕๐ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมการอบรมไปยังกองคลังและทรัพย์สิน (งานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง