โครงการอบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายชำระเงินให้ผู้ขายจากการจ่ายเช็คเป็นวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดแบบฟอร์มและหลักฐานประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงความจำนงในการโอนเงิน ซึ่งที่ผ่านมากองคลังและทรัพย์สินพบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในการตรวจสอบหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความล่าช้าในการโอนเงินให้ผู้ขาย

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมการตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการเพิ่มข้อมูลหลักผู้ขาย ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง PJ-๓๐๑ อาคาร ๕๐ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ทั้งนี้ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมการอบรมไปยังกองคลังและทรัพย์สิน (งานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ) ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมอบรมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Comments are closed.