ทดสอบระบบธนาคาร CIMB ออนไลน์

ทดสอบระบบธนาคาร CIMB ออนไลน์ กับส่วนงานที่ใช้เงินทดรองจ่าย

ณ ห้อง 212 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๔๐ คน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี่

Comments are closed.