หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
1. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๔๔๕๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - 2561
2. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๔๓๑๐ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายได้โครงการบริการวิชาการ - 2561
3. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๔๒๗๘ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e - GP - 2561
4. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๒๓๙๕ วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงิน - 2561
5. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๑๐๕๐๓ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลสัญญายืมเงินพร้อมจ่ายบนเว็บไซต์กองคลังและทรัพย์สิน - 2561
6. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๙๙๑๒ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอแจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง - 2561
7. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๙๒๕๗ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน - 2561
8. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๔๐๑๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งยกเลิกระบบต้นทุนผลผลิต และการเริ่มใช้ระบบบริการวิชาการ - 2560
9. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๕๘๕๐ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งรายการในการบันทึกบัญชี - 2560
10. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๑๘๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ในระบบบัญชีสามมิติ - 2560
11. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๙๕๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการบันทึกการรับเงินและเบิกเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ และรายได้จากโครงการวิจัย - 2560
12. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๓๘๗๑ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - 2560
13. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๓๗๙๙ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งเวียนการเป็นผู้ทิ้งงาน - 2560
14. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๓๗๙๘ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง - 2560
15. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๙๒๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - 2559
 
ทั้งหมด 43 ประกาศ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>