ชื่อหนังสือเวียน
ปี
1. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๑๘๒ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง ขอส่งแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับครุภัณฑ์ และครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ ในระบบบัญชีสามมิติ - 2560
2. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๙๕๖ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงการบันทึกการรับเงินและเบิกเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ และรายได้จากโครงการวิจัย - 2560
3. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๓๘๗๑ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการขอผ่อนผันการไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - 2560
4. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๓๗๙๙ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งเวียนการเป็นผู้ทิ้งงาน - 2560
5. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๓๗๙๘ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะกรณีกระแสไฟฟ้าขัดข้อง - 2560
6. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๙๒๕ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งการขอเปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร - 2559
7. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๖๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งรายได้รับล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 2559
8. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งรายได้ค้างรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 2559
9. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๐๐ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - 2559
10. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๐๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - 2559
11. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๖๕๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับวัสดุ - 2559
12. ที่นร ๐๗๐๔/ว.๓๗ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ - 2559
13. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๔๘๘๗ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสรุปการเสวนาด้านการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2558
14. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/๒๑๐๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ(แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน) - 2558
15. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๔๕๒๙ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ - 2558
 
ทั้งหมด 34 ประกาศ : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>