หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
1. ที่อว๘๑๐๐/ว.๐๑๖๔๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - 2562
2. ที่อว๘๑๐๐/ว.๐๒๓๕๐ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งการปฏิบัติงาน การจัดบริการอาหารในสถานศึกษา - 2562
3. ที่อว๘๑๐๐/ว.๐๒๒๑๙ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย - 2562
4. ที่อว๘๑๐๐/ว.๐๐๑๔๐ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งแนวปฏิบัติการเบิกเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ - 2562
5. ที่อว๘๑๐๐/ว.๐๐๐๓๔ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการเลือกชื่อบัญชีกรณีใช้เงินจากแหล่งเงินบริจาค - 2562
6. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๔๘๒๙ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชี ควบคุมสินค้าและต้นทุนขาย ด้วยวิธี perpetual - 2562
7. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๔๘๒๗ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้จัดส่งรายงานงบการเงิน กรณีส่วนงาน/หน่วยงาน มีกิจกรรมการดำเนินการที่มิได้นำส่งเงินให้มหาวิทยาลัย และจัดทำรายงานงบการเงินแยกจากมหาวิทยาลัย - 2562
8. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๒๐๗๒ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ - 2562
9. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๕๗๙ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกชื่อบัญชีในการเบิกเงินกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา และกองทุนส่วนงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัย - 2562
10. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๓๗๓ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้รายงานงบการเงิน - 2562
11. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๖๔๘ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับบริจาค) - 2562
12. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๕๗๙ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกชื่อบัญชีในการเบิกเงินกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา และกองทุนส่วนงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัย - 2562
13. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๕๔๐ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ใบตรวจรับพัสดุจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 2562
14. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๑๐๕๕๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการแก้ไขกรณีบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบบัญชีสามมิติผิด - 2561
15. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๑๑๔๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการส่งเอกสารเบิกเงินเป็นรายงวด - 2561
 
ทั้งหมด 68 ประกาศ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>