หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
1. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๒๐๗๒ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งหนังสือกรมบัญชีกลางเรื่องการรับรู้สินทรัพย์ - 2562
2. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๕๗๙ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกชื่อบัญชีในการเบิกเงินกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา และกองทุนส่วนงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัย - 2562
3. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๓๗๓ วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้รายงานงบการเงิน - 2562
4. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๖๔๘ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการออกใบเสร็จรับเงิน (กรณีรับบริจาค) - 2562
5. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๕๗๙ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การเลือกชื่อบัญชีในการเบิกเงินกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา และกองทุนส่วนงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของส่วนงานและมหาวิทยาลัย - 2562
6. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๕๔๐ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้ใบตรวจรับพัสดุจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 2562
7. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๑๐๕๕๒ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งการแก้ไขกรณีบันทึกภาษีมูลค่าเพิ่มในระบบบัญชีสามมิติผิด - 2561
8. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๑๑๔๖๑ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการส่งเอกสารเบิกเงินเป็นรายงวด - 2561
9. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๑๐๗๙๒ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินของมหาวิทยาลัย - 2561
10. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๙๘๓๗ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการกำกับการดำเนินงานของส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - 2561
11. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๘๕๙๑ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย - 2561
12. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๖๖๑๕ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งกำหนดการด้านพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - 2561
13. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๖๘๗๘ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เอกสารประกอบการรายงานผลการดำเนินโครงการ รายรับ รายจ่าย และการจัดสรรเงินโครงการบริการวิชาการ - 2561
14. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๗๑๑๔ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง ส่งแบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ แบบฟอร์ม Word คลิ๊ก - 2561
15. ที่ศธ๖๒๐๒.๕/ว.๐๘๑๘ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง เตรียมการจัดซื้อจ้างก่อนได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ - 2561
 
ทั้งหมด 61 ประกาศ : 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] ถัดไป>>