หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
31. ที่ ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๑๐๘๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการปรับปรุงสินทรัพย์/ก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง - 2557
32. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว๐๒๑๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติกรณีการจัดสรรรายได้จากโครงการบริการวิชาการ - 2557
33. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว๒๙๔๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำกองทุนส่วนงาน - 2556
34. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๒๔๖๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งระยะเวลาปิดระบบบัญชีสามมิติ - 2556
35. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๐๔๕๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอปรับปรุงบัญชี - 2556
36. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๒๗๕๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแบบการขอเอกสารรายงานจากระบบบัญชีสามมิติ - 2555
37. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๑๒๑๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ส่งรายงานสถาภาพทางการเงินของรายได้โครงการบริการวิชาการ - 2555
38. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๑๑๒๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย/ข้อมูลหลักบุคลากร - 2555
39. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๐๑๘๙ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานบัญชีทุกสิ้นเดือน - 2555
 
ทั้งหมด 39 ประกาศ : 3 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ] 3