หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
31. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๘๑๗ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ - 2557
32. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๕๖๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 2557
33. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๕๗๐ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติสำหรับเงินรับฝากในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - 2557
34. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๑๒๑๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มการแก้ไขเลขที่เช็ค - 2557
35. ที่ ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๑๐๘๑ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการปรับปรุงสินทรัพย์/ก่อสร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง - 2557
36. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว๐๒๑๔ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติกรณีการจัดสรรรายได้จากโครงการบริการวิชาการ - 2557
37. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว๒๙๔๑ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำกองทุนส่วนงาน - 2556
38. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๒๔๖๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง แจ้งระยะเวลาปิดระบบบัญชีสามมิติ - 2556
39. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๐๔๕๕ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอปรับปรุงบัญชี - 2556
40. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๒๗๕๖ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแบบการขอเอกสารรายงานจากระบบบัญชีสามมิติ - 2555
41. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๑๒๑๔ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ส่งรายงานสถาภาพทางการเงินของรายได้โครงการบริการวิชาการ - 2555
42. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๑๑๒๒ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย/ข้อมูลหลักบุคลากร - 2555
43. ที่ศธ๖๖๐๐/ว๐๑๘๙ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและรายงานบัญชีทุกสิ้นเดือน - 2555
 
ทั้งหมด 43 ประกาศ : 3 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ] 3