หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
16. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๖๕๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับวัสดุ - 2559
17. ที่นร ๐๗๐๔/ว.๓๗ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ - 2559
18. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๔๘๘๗ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสรุปการเสวนาด้านการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2558
19. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/๒๑๐๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ(แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน) - 2558
20. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๔๕๒๙ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ - 2558
21. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๒๖๙๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2558
22. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว๒๘๐๐ เรื่อง รายงานสรุปการเสวนาการเงิน วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - 2557
23. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๒๕๔๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งคู่มือการพิมพ์รายงานเงินประกันซอง/สัญญา - 2557
24. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๒๕๔๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการประกอบการรายงานรายรับ-รายจ่าย - 2557
25. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๒๓๗๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคืนหลักประกัน - 2557
26. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๘๒๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบตรวจรับพัสดุ - 2557
27. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๘๑๗ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แจ้งกำหนดระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายพัสดุ - 2557
28. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๕๖๙ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน การกำหนดระยะเวลาการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - 2557
29. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๕๗๐ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติสำหรับเงินรับฝากในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - 2557
30. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๑๒๑๙ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งแบบฟอร์มการแก้ไขเลขที่เช็ค - 2557
 
ทั้งหมด 39 ประกาศ : 3 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>