หนังสือเวียน
ชื่อหนังสือเวียน ปี
16. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๖๖ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งรายได้รับล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 2559
17. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๖๕ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งรายได้ค้างรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - 2559
18. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๐๐ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - 2559
19. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๑๘๐๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - 2559
20. ที่ศธ๖๒๐๐/ว.๐๐๖๕๗ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติเกี่ยวกับแบบใบตรวจรับวัสดุ - 2559
21. ที่นร ๐๗๐๔/ว.๓๗ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ - 2559
22. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๔๘๘๗ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รายงานสรุปการเสวนาด้านการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2558
23. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/๒๑๐๕ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ(แนวทางการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน) - 2558
24. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๔๕๒๙ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ - 2558
25. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๒๖๙๙ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 2558
26. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว๒๘๐๐ เรื่อง รายงานสรุปการเสวนาการเงิน วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ - 2557
27. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๒๕๔๒ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง ขอส่งคู่มือการพิมพ์รายงานเงินประกันซอง/สัญญา - 2557
28. ที่ศธ๖๖๐๒.๔/ว.๒๕๔๑ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดแนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการประกอบการรายงานรายรับ-รายจ่าย - 2557
29. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๒๓๗๔ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคืนหลักประกัน - 2557
30. ที่ศธ๖๖๐๐/ว.๑๘๒๒ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอแจ้งวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับใบตรวจรับพัสดุ - 2557
 
ทั้งหมด 43 ประกาศ : 3 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ] 2 [ 3 ] ถัดไป>>