รายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘