แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑) ดาวน์โหลด ที่นี่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลด ที่นี่

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ป.ย.2) ดาวน์โหลด ที่นี่

ภาพโครงการเสวนาด้านพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เสวนาพัสดุ 1-2559