ทดสอบระบบธนาคาร CIMB ออนไลน์

ทดสอบระบบธนาคาร CIMB ออนไลน์ กับส่วนงานที่ใช้เงินทดรองจ่าย

ณ ห้อง 212 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

จำนวนผู้เข้ารับการอบรมประมาณ ๔๐ คน

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี่

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมกันคิดจากสิ่งที่ทำ นำสู่ความสำเร็จ ด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยบูรพา” วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ โรงแรม ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก


กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตารางรถคันที่ ๑ ถึง ๔