กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๒

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยบูรพา

--------------------------------

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การสรรหาผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๓๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการสรรหา ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.