คู่มืออธิบายการแสดงขั้นตอนและกระบวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายระหว่างหน่วยงาน

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.