บุคลากรงานพัสดุ

นางสาวิตรี ผาสุขเจริญ
หัวหน้างานพัสดุ

นางปัทมา ศุภธนกร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสมภัสสร วนิชวัฒนานุวัฒน์
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวอรนุช เวชพงษ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

 
นายจิตตภาคย์ จิวารัตน์
นักวิชาการพัสดุ

นางสาวบุศรา ตันสกุล
นักวิชาการพัสดุ


 นางสาวทัชชญา มิ่งสันติสุข
นักวิชาการพัสดุ