บุคลากรงานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ

นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ
หัวหน้างานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ

นางสาวปัทมา ฤกษ์จำนงค์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาววนิดา โพธิ์ทอง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์นายอนุสรณ์ ศรีงาม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายรชิษ ธนาเตชะวงศ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอรรถพล เตชะบุตรศรี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์