บุคลากรงานธุรการ


นางสาวยุพิณ ทองคำ
พนักงานพิมพ์

นางอัญชลี แสงจิต
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวรุจิรา เจริญผล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางกรกช โรจนศิริพงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร