การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๐๙ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปอ.๒)

และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา(ปอ.๓) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ ปย.๑ และ ปย.๒

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้อง ๒๑๒ ชั้น ๒ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

กองคลังและทรัพย์สิน ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(ปย.๑)

และรายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน(ปย.๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยมี

นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการฝึกอบรม