ผอ.กองคลังและทรัพย์สินมอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยบูรพานำโดย นางสาวกนกรัตน์  คล้ายทองคำ ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สินและนางสาวช่อทิพย์  ตรีเพชรสมาคุณ หัวหน้าบัญชีและพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ ได้เข้ามอบกระเช้าปีใหม่แก่ นายแจ็ค มินทร์  อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา และมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่แก่นายสมพล  เอกธีระจิตต์ กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา ณ อาคาร IT Professional Tower ถนนพระรามที่สาม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครฯ

ผอ.กองคลังและทรัพย์สินมอบกระเช้าพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ประธานกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยบูรพา

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กองคลังและทรัพย์สิน จัดงานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

ณ ร้านอาหารดีพร้อม

 

งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖
งานสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๖

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๒๐๙ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑)

และรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓)