ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านอื่น ๆ)
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
16. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
17. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
18. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
19. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
20. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
21. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง แบบหลักฐานการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
22. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง รายการที่รวมอยู่ในค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
23. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดรูปแบบการรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗
24. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดการจัดเก็บหลักฐานในการบันทึกบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗
25. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดตั้งเป็นหน่วยทางธุรกิจ (Business unit) พ.ศ.๒๕๕๕
26. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๔
27. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.๒๕๕๓
28. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเก็บรักษาเงินในตู้นิรภัย พ.ศ.๒๕๕๓
ทั้งหมด 28 ประกาศ : 2 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ] 2