ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านอื่น ๆ) (ยกเลิก)
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ การส่งมอบ และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเลิก)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๕๗/๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
ทั้งหมด 4 ประกาศ : 1 หน้า : 1