แบบหลักฐานการจ่ายเงิน
๑.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าคุมสอบและประมวลความรู้
๒.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติของชาวต่างประเทศ
๓.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนการในการดำเนินการทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (Buu Test)
๔.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา
๕.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยงาน/นิสิตช่วยปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการ/ผู้ช่วยวิจัย)
๖.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติสำหรับหอพักนิสิตและรายงานผลการปฏิบัติงาน
๗.
บัญชีลงนามเวลาการปฏิบัติงานพิเศษ (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใต้น้ำ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนเรือยนต์/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือ)
๘.
บัญชีลงนามเวลาสอน/สอบ
๙.
หลักฐานการจ่ายค่าคุมสอบและประมวลความรู้
๑๐.
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน การตรวจชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ/ ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์, การค้นคว้าอิสระหรืองานนิพนธ์/ ค่าตรวจเนื้อหา ภาษาและรูปแบบการเขียน ของงานภาคนิพนธ์,งานนิพนธ์,งานวิทยานิพนธ์ ของหลักสูตรนานาชาติ
๑๑.
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
๑๒.
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติ/ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาปกติสำหรับหอพักนิสิต/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติของชาวต่างประเทศ
๑๓.
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษ (ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานใต้น้ำ/ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานบนเรือยนต์/ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยช่วยปฏิบัติงานตามโครงการความร่วมมือ)
๑๔.
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๕.
หลักฐานการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน)
ทั้งหมด ๓๖ ประกาศ : ๓ หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] ถัดไป>>