กำหนดการประชุม

คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยบูรพา

  • พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการจัดหารายได้หรือหาผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา

  • พ.ศ.๒๕๕๙

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัยบูรพา (กวพม)

โครงการเสวนาด้านพัสดุ

โครงการเสวนาด้านการเงิน

  • พ.ศ.๒๕๕๙

โครงการเสวนาระบบบัญชีสามมิติและงานบัญชี

  • พ.ศ.๒๕๕๙