รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและ
จากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗