กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้