แจ้งแนวปฏิบัติกรณีการจัดสรรรายได้จากโครงการบริการวิชาการ

แจ้งแนวปฏิบัติกรณีการจัดสรรรายได้จากโครงการบริการวิชาการ

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

แจ้งระยะเวลาการปิดระบบบัญชีสามมิติ

แจ้งระยะเวลาการปิดระบบบัญชีสามมิติ

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพาเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และพัสดุ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีมติตาม เอกสารแนบ