เอกสารประกอบการยืมและการเบิกเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ 32

เอกสารประกอบการยืมและการเบิกเงินในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งที่ 32

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรฯ (กรณีมีคำสั่งฯ แต่ไม่มีรายชื่อ ให้เพิ่มบันทึกข้อความประกอบการยืมเงิน ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอก นิสิตนักศึกาา ฯลฯ)
2. ใบยืม 2 ฉบับ

ดาวน์โหลด

(1)   อัตราค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าพาหนะเดินทางและค่าจัดที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติงานในการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๕๖ และตัวอย่างใบสำคัญรับเงินสำหรับการเบิกจ่าย
(2)   หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก และหลักฐานการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง
(3)   ใบยืม 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อที่

คุณวนิดา     โทรศัพท์ภายใน 2144     โทรศัพท์มือถือ 08-18556107
คุณพบพร     โทรศัพท์ภายใน 2142     โทรศัพท์มือถือ 08-69833504
คุณเมธิศา    โทรศัพท์ภายใน 2158     โทรศัพท์มือถือ 08-18556107