โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงิน(สวัสดิการ) วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการอบรมการจัดทำบัญชีและรายงานงบการเงิน(สวัสดิการ) ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ

ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน เป็นประธานการประชุม โดยมีนักวิชาการเงินและบัญชี จากส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยบูรพา

เข้าร่วมอบรม

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๓)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้อง ๙๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์  เรืองประเทืองสุข

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปอ.๒)

การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๕