การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดวางระบบควบคุมภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดย อาจารย์ชำนาญ แสงแก้ว เป็นวิทยากรในครั้งนี้

หัวข้อในการบรรยายคือ การควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง

Zelnorm

การแต่งกายเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

การแต่งกายเข้าร่วมการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕            เสื้อยืดที่ได้รับจากกองคลัง

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕            ชุดสุภาพ ตามอัธยาศัย

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๕            เสื้อบาติคที่ได้รับจากกองคลัง

test