Connected to Oracle!
ค้นหาชื่อผู้สั่งจ่าย :
บริษัทจะได้รับเงินภายในวันที่โอนเงิน กรณีช่องวันที่โอนเงินไม่แสดงรายการ สามารถตรวจสอบวัน/เดือน/ปี รอบการโอนเงินที่มหาวิทยาลัยกำหนด คลิกที่นี่ !!
ลำดับที่
ชื่อเจ้าหนี้
ชื่อผู้สั่งจ่าย
หน่วยงาน
วันที่เตรียมจ่าย
วันที่โอนเงิน
รายละเอียด
เลขที่ใบส่งของ
จำนวนเงิน