คำถามที่พบบ่อย(งานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ)

ฝ่ายงานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ

 1. ตรวจสอบชื่อผู้ขายด้วยตนเอง ก่อนขอเพิ่มข้อมูลผู้ขายในระบบบัญชีสามมิติ ได้อย่างไร มีกี่ช่องทาง
 2. ค้นหาเอกสาร PR ไม่พบ ที่หน้าบันทึกตวจรับ/ตั้งหนี้ เกิดจากสาเหตุอะไร
 3. ถ้านายอรรถพล พิมพ์เลขที่ใบส่งของ ในระบบบัญชีสามมิติ ผิด จะต้องทำอย่างไร นายอรรถพลจึงจะดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
 4. ระบุชื่อกรรมการตรวจรับพัสดุ ไม่ถูกต้อง จะดำเนินการอย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุด
 5. กรณีเลือกชื่อเจ้าหนี้ / มิติ ผิด ปรับปรุงบัญชีได้หรือไม่
 6. กรณีที่ไม่สามารถพิมพ์เอกสารรายงาน จากระบบบัญชีสามมิติได้ ให้ท่านลงโปรแกรมใด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติ ทำการตั้งค่าเครื่อง
 7. นายอนุสรณ์ สามารถ ยกเลิก เอกสาร RV ข้ามวัน ได้หรือไม่
 8. กรณีที่ซื้อครุภัณฑ์และได้รับของแถมเป็นครุภัณฑ์ ต้องไป บันทึกรับครุภัณฑ์รอขึ้นทะเบียน ควรระบุมิติ เป็นแหล่งเงินอะไร
 9. ถ้ารับเงินหลังนำส่งเงินกองคลังและทรัพย์สินแล้ว จะรับได้หรือไม่
 10. ข้อใด ไม่ควร ปฏิบัติในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ
 11. ในการรายการผลโครงการบริการวิชาการ หากมีใบเสร็จฉบับเล็ก ควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายระหว่างทาง
 12. หลังจากกองคลังและทรัพย์สินดำเนินการยกเลิก AP ให้กับส่วนงาน/หน่วยงานแล้วเพราะเหตุใด เงินจึงยังไม่กลับเข้างบประมาณ
 13. กรณีที่ส่วนงาน/หน่วยงานส่งเอกสารขอยกเลิก AP ข้ามปีงบประมาณ จะส่งผลใดกับหน่วยงานของท่าน
 14. การบันทึกเบิกเงินบริจาค(AP)กรณีเบิกเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วๆไป เช่น ค่ารับรอง ค่าตอบแทน วัสดุคงคลัง เป็นต้น ที่ไม่ใช่ ทุนการศึกษา ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ ครุภัณฑ์ อาคาร และสิ่งก่อสร้าง จะต้องเลือกผังค่าใช้จ่าย(ด้านเดบิต) หน้าAP เป็นค่าอะไร
 15. การที่ส่วนงาน/หน่วยงานมี AP ที่ไม่ต้องการใช้งานแล้วค้างอยู่ในระบบบัญชีสามมิติจะส่งผลกระทบอย่างไร
 16. รายการใดที่เบิกด้วยเงินรับฝาก และต้องส่ง AP มาให้กองคลังและทรัพย์สิน ปรับปรุงบัญชี
 17. ถ้าผู้ที่โอนเงินทำรายการที่หน้าตู้เอทีเอ็มแล้วทำใบบันทึกรายการสูญหายจะต้องทำอย่างไร
 18. ข้อใดคือการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นของการไม่ได้กระทบงบประมาณรายจ่ายในการบันทึกรับเงินบริจาค, เงินรับฝาก
 19. AP ค่ารักษาพยาบาล (แหล่งเงินแผ่นดิน) ถ้าเลือกชื่อบัญชีผิด หรือจำนวนเงินผิด ต้องทำอย่างไร
 20. ข้อใดคือเอกสารที่ต้องประทับข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” และลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

FAQ engine from DiamondSteel