คำถามที่พบบ่อย(การเงินรับ-การเงินจ่าย)

ฝ่ายการเงินรับ-การเงินจ่าย

  1. การเบิกค่าตอบแทนล่วงเวลา รวมเวลาพักเที่ยงหรือไม่

FAQ engine from DiamondSteel